Επισκευη Όψης Κτιρίου στο Κιάτο

Η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε υποστεί αρκετές φθορές καθ’ όλη την επιφάνεια της όψης της. Οι εργασίες που έγιναν ήταν: καθαίρεση των σαθρών τμημάτων του σοβά και σκυροδέματος, μόνωση του μεταλλικού οπλισμού με επαλειφόμενα υλικά που εμποδίζουν την περαιτέρω οξείδωση του, πλήρωση των καθαιρεμένων τμημάτων με επισκευαστικά κονιάματα, σπατουλάρισμα με ψιλόκοκο στόκο στις περιοχές αυτές, αστάρωμα στο σύνολο του κτιρίου και τέλος χρωματισμός αυτού με δύο χέρια ακριλικό χρώμα με την τελευταία στρώση θερμοελαστικό.

Περιοχή
Έτος
Κιάτο
2015